انواع مختلف لوازم جانبی در سیستم های جمع آوری غبار مورد استفاده قرار می گیرد، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
● کانال.
● هود و بازوی مکش دود.
● ایرلاک.
● فن.
متوپاس لوازم جانبی نام برده و بسیاری دیگر از ملزومات سیستم های جمع آوری گرد و غبار را برای مشتریان تولید و یا فراهم می کند تا سیستم حذف ذرات آلاینده را به یک راه حل کلید در دست برای مشتری بدل نماید.