شرکت SUD CHEMIE یک شرکت آلمانی است که در سال 1965 در زمینه تولید کاتالیزورها تاسیس شده است . این شرکت به جهت دسترسی آسان به منابع طبیعی و کم کردن هزینه های انتقال مواد اولیه و تولید ، در کشور هند شروع به کار کرد. لازم به ذکر است مدیران ارشد و پرسنل کنترل کیفی شرکت آلمانی هستند .
محصولات این شرکت به دلیل برخورداری از کیفیت بالا و طول عمر قابل توجه ، قابل استفاده در صنایع مختلف بوده و به پنج دسته مختلف در صنایع پایه تقسیم بندی میشوند که به شرح زیر می باشند :

1- Synthesis Gas

a.Ammonia  b.Direct Reduction of Iron Ore  c. Methanol

2- Refinery Fuel Upgradation

a. Fcc Additives  b. Middle Distillate  c. Fuels Production  d. Isomerisation  e. Lubes & Waxes  f. Hydrogenation of Olefins  g. Diesel Hydrotreating  h. Pruduction of Polygasoline & Higher Olefins  i. Butylene Dimrization  j. Purification of FCC off Gases  k. Trapes & Guards  l. Sulfur Recovery Units  m. Hydrogen Production in Refineries

3-Chemicals & Specialties

a. Custom Catalysts  b. Sulfuric Acid  c. Other Oxidation Catalysts

4- Air Purification

a. Automotive & Stationary Engines  b. Industrial Exhaust gas Treatment

5- Petrochimical

a. Selective Hydrogenation For SteamCrackers – OleMax  b. Hydrogenation of Pyrolysis Gasoline  c. Purification of Polymer Feedstook ( Ethylene / Propylene )  d. Production of Terephthalic Acid ( PTA ) – H2Max  e. Alkanes Dehydrogenation & Dealkylation – Catofin  f. Aromatics & Derivatives  g. Conversion of Methanol to Propylene – MTPROP  h. Ethylene Dichloride ( EDC ) – OxyMax  i. FCC Off Gasteatment  j. Polypropylene Production – C Max  k. Styrene Production — StyroMax

دانلود کاتالوگ

blue-document-download-icon