• طراحی و اجرای اتوماسیون صنعتی و خطوط تولید.
  • طراحی و بهره برداری از پست های برق.
  • احداث شبکه و بهره برداری از خطوط تولید.
  • ارائه راهکارهای عملی در زمینه کاهش مصرف انرژی.
  • طراحی و بهره برداری از سیستم های خورشیدی.
  • طراحی و اجرای ساختمان های هوشمند.
  • طراحی و اجرای سیستم های نظارت تصویری هوشمند.

گالری تصاویر