شوینده ها یا اسکرابرها دستگاه های جمع آوری غباری هستند که در آنها از یک مایع برای حذف ذرات و یا گازهای آلاینده از جریان هوای خروجی استفاده می شود. در شوینده ها جریان گاز آلوده یا با پاشیده شدن در مایع، یا مجبور کردن آن به عبور از مایع و یا با استفاده از روش های دیگر تماس، با مایع شستشو دهنده در تماس قرار می گیرد، تا به حذف ذرات آلاینده از گاز بیانجامد.
اسکرابر را می توان برای جمع آوری ذرات و/یا آلاینده های گازی طراحی کرد. تماس خوب بین مایع شستشو و گاز آلوده نکته کلیدی در کارکرد اسکرابر است. اسکرابر ذرات گرد و غبار را با به دام انداختن آنها را در قطرات گرفته، پس از آن قطرات جمع آوری می شوند و آلاینده ها در مایع حل شده و یا جذب می شوند.
چهار دسته عمده اسکرابرهای تر عبارتند از:
● شوینده پاششی،
● شوینده دارای بستر،
● شوینده مکانیکی و
● شوینده گاز اتمیزه.
با توجه به میزان افت فشار مورد نیاز برای غبار زدایی از گاز خروجی، متوپاس انواع مختلف اسکرابرهای انرژی پایین، متوسط ​​و بالا را تولید می کند.